O firmě BAS ELEKTRA BRNO spol. s r.o.

 

Elektroodlučování - napájení a řízení elektroodlučovačů

Firmu BAS ELEKTRA BRNO spol. s r.o. lze v současné době charakterizovat jako již zavedenou firmu (vznik v roce 1990), která je ve svém výrobním programu zaměřená především na elektroodlučování – speciálně na výrobu zdrojů velmi vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů, zařízení pro elektronické řízení elektroodlučovačů, měření účinnosti odlučování a řízení celého procesu odlučování.
Vyrábí také příslušenství vvn zdrojů – jako například přepojovače – uzemňovače.

 

Cíl a rozvoj společnosti

V prvopočátku bylo hlavním cílem firmy stát se „pevně ukotvenou“ firmou v rámci Československé republiky.


V současné době progresivně navazuje na svou dosavadní úspěšnou činnost a realizuje své dodávky nejen v České republice, ale i v zemích Evropy a také ve vzdálených destinacích v Rusku, Kazachstánu a Turecku.

Typickým cílovým zákazníkem jsou elektrárny, teplárny, spalovny komunálního odpadu, hutní a metalurgické společnosti, vápenky, cementárny, papírny, dřevozpracující průmysl a další.

BAS ELEKTRA BRNO spol. s r.o. zavedla a používá systém managementu kvality v oboru:

  • Vývoj a výroba elektrotechnických, elektronických a měřících zařízení sloužících k odlučování tuhých částic plynných emisí v průmyslu.
  • Audity bylo opakovaně prokázáno splnění požadavků normy ISO 9001:2008.

Ochrana životního a pracovního prostředí

Díky svému výrobnímu programu firma BAS ELEKTRA BRNO spol. s r.o. výrazně přispívá k ochraně životního a pracovního prostředí.

 BAS Elektra